Vol 3 (May 2019): Journal of Public Health and Emergency

Original Article 
Investigation and analysis on level of medical exposure in radiodiagnosis and radiotherapy in Jiangsu Province in 2016
Yuanyuan Zhou, Ningle Yu, Jiayi Ma, Xiaoyong Yang, Wei Chen, Xiaodong Shi, Xiang Du, Chunyong Yang, Furu Wang, Jin Wang
Journal of Public Health and Emergency 
2019;
3:
8  
Original Article 
Spatial accessibility to midwifery institutions in Wuhan city
Yujie Meng, Aiqun Huang, Xiaoping Pan, Xiaopeng Qi
Journal of Public Health and Emergency 
2019;
3:
7