Vol 2 (December 2018): Journal of Public Health and Emergency

Original Article 
Childhood pesticide poisoning trend analysis of 13 years in Jiangsu, China
Boshen Wang, Xiuting Li, Lei Han, Han Shen, Juan Zhang, Dawei Sun, Dengfeng Gao, Bing Zhu, Baoli Zhu
Journal of Public Health and Emergency 
2018;
2:
32  
Review Article 
HIV/AIDS in South Sudan past, present, and future: a model of resilience in a challenging context
Ayat Jervase, Hanan Tahir, Jansuk K. Modi, Ahmed O. Almobarak, Dushyant Mital, Mohamed H. Ahmed
Journal of Public Health and Emergency 
2018;
2:
31  
Original Article 
Occupational noise exposure and hypertension: a case-control study
Feixia Wang, Xianping Song, Fenglei Li, Ying Bai, Lei Han, Hengdong Zhang, Feng Zhang, Xiaoming Luo, Huanxi Shen, Baoli Zhu
Journal of Public Health and Emergency 
2018;
2:
30