All Articles

Review Article 
Toward tuberculosis eradication: diagnostic, resistance and monitoring insights
Kwaku Anane Sarpong
Journal of Public Health and Emergency
  2017;
1:
12  
Original Article 
Plasma microRNA expression in workers occupationally exposed to benzene
Yang Liu, Xianwen Chen, Yuan Shi, Jie Zhang, Hengdong Zhang, Feng Zhang, Baoli Zhu
Journal of Public Health and Emergency
  2017;
1:
11  
News 
The premiere of a special MV: The Embrace of Heimllich
Molly J. Wang
Journal of Public Health and Emergency
  2017;
1:
10  
Original Article 
Survey of patients’ CT radiation dose in Jiangsu Province
Yuanyuan Zhou, Chunyong Yang, Xingjiang Cao, Xiang Du, Ningle Yu, Xianfeng Zhou, Baoli Zhu, Jin Wang
Journal of Public Health and Emergency
  2017;
1:
9  
Review Article 
Exposure to environmental endocrine disruptors and human health
Xiuting Li, Yan Gao, Jun Wang, Guixiang Ji, Yan Lu, Dandan Yang, Huanxi Shen, Qiu Dong, Liping Pan, Hang Xiao, Baoli Zhu
Journal of Public Health and Emergency
  2017;
1:
8  
Review Article 
Tuberculosis—an overview
Akosua Adom Agyeman, Richard Ofori-Asenso
Journal of Public Health and Emergency
  2017;
1:
7  
Case Report 
Post malaria neurological syndrome in a Cameroonian child after a Plasmodium falciparum malaria infection
Andreas Chiabi, Jean Baptiste Bogne, Seraphin Nguefack, Evelyn Mah, Hyppolite Siyou, Amandine Djimafo, Antoine Defo, Fru Angwafo III
Journal of Public Health and Emergency
  2017;
1:
6  
Review Article 
Natural killer cells: the first defense against human papilloma virus early infection
Hong Zhao, Jie-Xin Zhang
Journal of Public Health and Emergency
  2017;
1:
5  
Original Article 
The association between coronary artery disease and glyphosate exposure found in pesticide factory workers
Liping Pan, Ming Xu, Dandan Yang, Boshen Wang, Qiuni Zhao, En-Min Ding, Baoli Zhu
Journal of Public Health and Emergency
  2017;
1:
4  
Original Article 
Influenza surveillance in Jiangyin from 2013 to 2015
Cheng Qian, Xianwen Chen, Hengfu Cao, Minhua Gu, Yan Ma, Jianxiang Yao, Fangyan Shu
Journal of Public Health and Emergency
  2017;
1:
3  
Original Article 
Association between plasma membrane Ca2+-ATPase gene polymorphisms and noise-induced hearing loss in a Chinese population
Jinglian Cao, Li Zhong, Yang Liu, Xiuting Li, Jing Liu, Lu Ding, Huanxi Shen, Jianrui Dou, Baoli Zhu
Journal of Public Health and Emergency
  2017;
1:
2  
Preface 
Welcome to the Journal of Public Health and Emergency!
Baoli Zhu
Journal of Public Health and Emergency
  2017;
1:
1