Review Article


Technical specifications for Nucleic Acid Test sampling sites for prevention and control of COVID-19 pandemic in Jiangsu Province

Xurong Lian, Xin Zhou, Baoli Zhu, Lei Han, Jianrui Dou, Yuan Zhao, Lang Zhou, Jianan Xu, Jing Liu

Download Citation