Prevention and control of novel coronavirus pneumonia in Medical Waste Disposal Institutions in Jiangsu

Jianan Xu, Ning Wang, Qing Chang, Huanxi Shen, Dandan Yang