Prevention and control of the novel coronavirus in urban sewage treatment plants in Jiangsu

Ning Wang, Qing Chang, Jianan Xu, Dandan Yang