COVID-19 epidemic prevention and control strategy for dental facilities in Jiangsu Province

Jianan Xu, Jing Liu, Huanxi Shen, Qing Chang, Dandan Yang