Intra-hospital transport of mechanically-ventilated COVID-19 patients for radiological imaging—developing a protocol to prevent healthcare-associated transmission

Hei Man Wong, Norhayati Binte Ahmad, Ziyahdah Binte Zainuddin, Samuel Junyang Zhang, Pinhong Jin, Kwee Yuen Tan, Yvonne Fu Zi Chan, Moi Lin Ling, Thuan Tong Tan