The effects of occupational noise exposure on the cardiovascular system: a review

Jing Liu, Baoli Zhu, Qing Xia, Xiaoqing Ji, Liping Pan, Youhong Bao, Yi Lin, Rong Zhang