Requirements for health prevention and control for COVID-19 during radiological diagnosis in Jiangsu Province

Xiaodong Shi, Jiayi Ma, Jin Wang, Ningle Yu, Baoli Zhu